Algemene voorwaarden Ameland Recreatie

Algemene voorwaarden

Wij heten u van harte welkom bij de accommodaties die behoren bij Bed and Breakfast Boszicht Leeuwarden en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden. Met het aangaan van elke huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Contactgegevens:

Bed and Breakfast Boszicht Leeuwarden/ Ameland Recreatie
Mr. PJ Troelstraweg 308
8919 AG Leeuwarden
Tel. 058-2023034
E. info@bed-and-breakfast-boszicht-leeuwarden.com
W. www.bed-and-breakfast-boszicht-leeuwarden.com
W. www.amelandrecreatie.nl
KVK. 000031911390

Onze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed and Breakfast Boszicht/ Ameland Recreatie accommodaties; Prive Huisje en Ameland Recreatie ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed and Breakfast Boszicht zijn voor rekening van de gebruikers.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen.
De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodaties behorende bij Bed and Breakfast Boszicht ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.

Reservering en betaling:
De prijzen zijn weergegeven per arrangement Inclusief water, elektriciteit en btw. Deze zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
De prijzen van Ameland Recreatie zijn te vinden op de website en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen welke uiterlijk bij reservering bekend gemaakt zullen worden. Bij annulering zal tot tot 4 weken vooraf 1 overnachting in rekening worden gebracht. Vanaf 4 weken voor gereserveerde aanvangsdatum de volledige reservering, tenzij de accommodatie kan worden verhuurd. Dan zullen deze dagen in mindering worden gebracht.

Reserveren:
Reserveren geschiedt schriftelijk, per boeking of per e-mail.
Na een gemaakte reservering aanvraag ontvangt u van ons spoedig een e-mail.
De verblijfskosten Ameland Recreatie dienen binnen 3 dagen na reservering aan ons te zijn overgemaakt. Eventuele extra gemaakte kosten kunnen per bankoverschrijving worden voldaan. Het is niet mogelijk om met creditcard of pin te betalen.

Aankomst en vertrek:

3 dagen voor aankomst moet het reserveringsformulier zijn gemaild, daarna zullen de kosten van € 35,00 worden doorbelast.
Bij aankomst zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
Op de dag van aankomst kunt u na 15:00 uur uw Ameland Recreatie gebruiken. Op de dag van vertrek dient Ameland Recreatie uiterlijk om 10:00 uur vrij te zijn. Dan zal de schoonmaak arriveren.
Een sleutel is verkrijgbaar bij de beheerder; bij verlies brengen wij hiervoor 30 euro in rekening. Bij voortijdig vertrek of latere aankomst dag vindt geen restitutie plaats. Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

Verblijf:

  • Roken is in de accommodaties verboden.
  • Geluidsoverlast dient te worden voorkomen. Zeker tussen 22.00 en 07.00 uur dient het rustig te zijn.
  • Radio’s en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken.
  • Gebruik door derden van Ameland Recreatie is niet toegestaan.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan.
  • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder op het terrein komen en niet overnachten in de accommodatie.
  • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en veegschoon te worden opgeleverd.
  • Uw auto kunt u gratis parkeren bij Ameland Recreatie op het aanwezige parkeerterrein.
  • Elke accommodatie wordt verhuurd aan maximaal 2 personen conform de reserveringsbevestiging. Bij overtreding wordt        € 175,00 per persoon per nacht in rekening gebracht.
  • Met betrekking tot de brandvoorschriften en verzekering is het niet toegestaan andere apparatuur op elektrisch, gas, open vuur en batterij/accu dan welke aanwezig in de accommodatie te gebruiken.


Aansprakelijkheid:


De eigenaar van Ameland Recreatie/ B&B Boszicht kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in en om de accommodatie geleden schade. De gast vrijwaart de eigenaar van Bed and Breakfast Boszicht/ Ameland Recreatie tegen aanspraken dienaangaande.
De eigenaar van Bed and Breakfast Boszicht/ Ameland Recreatie is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, watervoorzieningen en technische installaties alsook niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed and Breakfast Boszicht. Door de eigenaar van Bed and Breakfast Boszicht wordt, tenzij dit met opzet en of grove schuld van de eigenaar is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor:
Verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de accommodaties van Bed and Breakfast Boszicht/ Ameland Recreatie.
De hoofdgast, genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de Bed and Breakfast/ Ameland recreatie.
Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld. Eventuele reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.